dimecres, 30 de maig del 2007

VALORACIÓ DE L'ASPIRINA

VALORACIÓ DE L'ASPIRINA

L`aspirina és l’àcid acetil salicílic (ac.ac) de massa molecular 180 g .
Cada tableta té 0,5 g de (ac.ac) i la molaritat coneguda de NaOH és de
0,1 M .
El procediment d’aquesta dissolució és el mateix que al d’abans .
En un morter aixafem 2 aspirines i ho aboquem en un vas de precipitat amb l’ajuda d’un flascó rentador que conté aigua destil·lada arrosseguem tot el contingut de l’aspirina sense deixar cap substància .
Amb l’agitador magnètic ens ajuda a dissoldre l’ aspirina (ac.ac) , una vegada dissolta aboquem el

contingut en una proveta graduada per mesurar el volum total .
Una vegada preparada la base (NaOH) la posem en una bureta enrasada , i en un erlenmeyer col·loquem l’àcid (ac.ac) i a continuació valorem .
Al final de la valoració fem la lectura de la bureta i observem que s’ha gastat 56 cm3 de NaOH .
Amb tot això ja es pot fer el càlcul per saber quants grams d’àcid acetil salicílic hi ha en cada tableta .
Professor : Roc Riu

CORBA DE VALORACIÓ D’ÀCID + BASE

CORBA DE VALORACIÓ D’ÀCID + BASE
En aquest experiment estudiarem les variacions del PH i la temperatura mentre afegim un àcid a una base utilitzant l’elèctrode del PH i del sensor de temperatura .
Durant el procés de la valoració àcid base , el PH de la dissolució resultant varia contínuament , si bé la forma concreta d’aquesta variació depèn del caràcter fort o dèbil , tant de l’àcid com de la base .
En qualsevol cas , el PH varia lentament , excepte pels voltants del punt d’equivalència , on es produeix una brusca variació del PH . Precisament aquest fet és el que permet determinar el final de la valoració .

CONCEPTE DE PH

PH = -log [ H3O+]
El producte iònic de l’aigua és [H+] . [OH-] = 10-14 . Això implica que la concentració H+ i OH- és 10-7 .
Així doncs el PH de l’aigua neutra és 7 .
Escala de PH 0 ---àcid----> 7 ---bàsic----> 14
VALORACIÓ ÀCID BASE AMB EL MULTILOG
Tenim una dissolució problema de NaOH i la posem sobre un agitador magnètic , introduïm un sensor de PH i un altre de temperatura connectat al multilog , fem el muntatge de la bureta i enrasem amb HCl de concentració coneguda .
I a continuació obrim la bureta i amb ajuda de l’ordinador es va construïm la gràfica de PH , observant un gran salt en el punt d’equivalència .

Professor : Roc Riu

VALORACIÓ ÀCID-BASE


VALORACIÓ ÀCID-BASE

Per fer la valoració àcid base necessiten, una bureta, un Erlenmeyer ,un indicador i una dissolució de concentració coneguda, per calcular la concentració de la dissolució problema.
Preparem 250 cm3 d’ HCL 1 molar i enrasem la bureta amb aquest àcid. Posem 50 cm3 de la base (solució problema )en un Erlenmeyer i posem unes gotes d’indicador (fenolftaleïna).
Deixen caure gota a gota l’àcid de la bureta a la dissolució de base agitant i tanquem la clau de la bureta quan canvia de vermellós a incolor . És el punt d’equivalència .
Anotem els cm3 d’ àcid que s’ha gastat i ja es pot calcular la concentració de la base .

La reacció de neutralització és la següent :
HCl + NaOH ® NaCl + H2O
Càlcul de concentració :
22cm3 HCl . 1molHCl/1000cm3 . 1molNaOH/1molHCl = 0,022molesNaOH

0,022 moles NaOH/50 cm3 . 1000cm3/1 l = 0,00044M

Professor : Roc Riu

dimarts, 29 de maig del 2007

Moviement per un pla inclinat


MOVIMENT PER UN PLA INCLINAT
· Quan un cos es mou per un pla inclinat ho fa amb acceleració constant.
· Si la fricció entre el cos i el pla és negligible, l'accelració quan puja pel pla és la mateixa que quan baixa.
"En aquest experiment col·locarem un cos i el situarem sobre un pla inclinat i n'investigarem les característiques del moviment."

Si la fricció entre el cos i el pla no és negligible, l'acceleració del cos en la baixadaserà diferent de l'acceleració del cos en la pujada.
Per calcular el coeficient de fricció entre el cos i el pla inclinat, mesurarem l'angle x d'inclinació del pla i l'acceleració de baixada mentre en mou.
coeficient de fricció = gsinx - a (baixada)/ g cosx
Alex E. Cisneros 1 de batxillerat Científic