dijous, 8 de maig del 2008

SORTIDA . MUSEU CIÈNCIA TERRASSA

SORTIDA AL MUSEU DE LA CIÈNCIA DE TERRASSA
Ela alumnes de 4 ESO vam visitar el museu.La monitora ens va explicar diferents conceptes físics , i van poder posar- los en pràctica.
Va ser un dia molt entretingut i vam apendre força.

dimecres, 30 de maig del 2007

VALORACIÓ DE L'ASPIRINA

VALORACIÓ DE L'ASPIRINA

L`aspirina és l’àcid acetil salicílic (ac.ac) de massa molecular 180 g .
Cada tableta té 0,5 g de (ac.ac) i la molaritat coneguda de NaOH és de
0,1 M .
El procediment d’aquesta dissolució és el mateix que al d’abans .
En un morter aixafem 2 aspirines i ho aboquem en un vas de precipitat amb l’ajuda d’un flascó rentador que conté aigua destil·lada arrosseguem tot el contingut de l’aspirina sense deixar cap substància .
Amb l’agitador magnètic ens ajuda a dissoldre l’ aspirina (ac.ac) , una vegada dissolta aboquem el

contingut en una proveta graduada per mesurar el volum total .
Una vegada preparada la base (NaOH) la posem en una bureta enrasada , i en un erlenmeyer col·loquem l’àcid (ac.ac) i a continuació valorem .
Al final de la valoració fem la lectura de la bureta i observem que s’ha gastat 56 cm3 de NaOH .
Amb tot això ja es pot fer el càlcul per saber quants grams d’àcid acetil salicílic hi ha en cada tableta .
Professor : Roc Riu

CORBA DE VALORACIÓ D’ÀCID + BASE

CORBA DE VALORACIÓ D’ÀCID + BASE
En aquest experiment estudiarem les variacions del PH i la temperatura mentre afegim un àcid a una base utilitzant l’elèctrode del PH i del sensor de temperatura .
Durant el procés de la valoració àcid base , el PH de la dissolució resultant varia contínuament , si bé la forma concreta d’aquesta variació depèn del caràcter fort o dèbil , tant de l’àcid com de la base .
En qualsevol cas , el PH varia lentament , excepte pels voltants del punt d’equivalència , on es produeix una brusca variació del PH . Precisament aquest fet és el que permet determinar el final de la valoració .

CONCEPTE DE PH

PH = -log [ H3O+]
El producte iònic de l’aigua és [H+] . [OH-] = 10-14 . Això implica que la concentració H+ i OH- és 10-7 .
Així doncs el PH de l’aigua neutra és 7 .
Escala de PH 0 ---àcid----> 7 ---bàsic----> 14
VALORACIÓ ÀCID BASE AMB EL MULTILOG
Tenim una dissolució problema de NaOH i la posem sobre un agitador magnètic , introduïm un sensor de PH i un altre de temperatura connectat al multilog , fem el muntatge de la bureta i enrasem amb HCl de concentració coneguda .
I a continuació obrim la bureta i amb ajuda de l’ordinador es va construïm la gràfica de PH , observant un gran salt en el punt d’equivalència .

Professor : Roc Riu

VALORACIÓ ÀCID-BASE


VALORACIÓ ÀCID-BASE

Per fer la valoració àcid base necessiten, una bureta, un Erlenmeyer ,un indicador i una dissolució de concentració coneguda, per calcular la concentració de la dissolució problema.
Preparem 250 cm3 d’ HCL 1 molar i enrasem la bureta amb aquest àcid. Posem 50 cm3 de la base (solució problema )en un Erlenmeyer i posem unes gotes d’indicador (fenolftaleïna).
Deixen caure gota a gota l’àcid de la bureta a la dissolució de base agitant i tanquem la clau de la bureta quan canvia de vermellós a incolor . És el punt d’equivalència .
Anotem els cm3 d’ àcid que s’ha gastat i ja es pot calcular la concentració de la base .

La reacció de neutralització és la següent :
HCl + NaOH ® NaCl + H2O
Càlcul de concentració :
22cm3 HCl . 1molHCl/1000cm3 . 1molNaOH/1molHCl = 0,022molesNaOH

0,022 moles NaOH/50 cm3 . 1000cm3/1 l = 0,00044M

Professor : Roc Riu

dimarts, 29 de maig del 2007

Moviement per un pla inclinat


MOVIMENT PER UN PLA INCLINAT
· Quan un cos es mou per un pla inclinat ho fa amb acceleració constant.
· Si la fricció entre el cos i el pla és negligible, l'accelració quan puja pel pla és la mateixa que quan baixa.
"En aquest experiment col·locarem un cos i el situarem sobre un pla inclinat i n'investigarem les característiques del moviment."

Si la fricció entre el cos i el pla no és negligible, l'acceleració del cos en la baixadaserà diferent de l'acceleració del cos en la pujada.
Per calcular el coeficient de fricció entre el cos i el pla inclinat, mesurarem l'angle x d'inclinació del pla i l'acceleració de baixada mentre en mou.
coeficient de fricció = gsinx - a (baixada)/ g cosx
Alex E. Cisneros 1 de batxillerat Científic

dimarts, 17 d’abril del 2007

Coeficients de fricció


La força de fricció és la que actua entre dues superfícies que llisquen o intenten lliscar una sobre l'altra, i que depèn de la naturalesa de les superfícies i de la força normal que exerceixen l'una sobre l'altra.
ƒ = μ N
Amb un cordill lligat per un extrem a un bloc de fusta i per l'altre extrem a un sensor de força, hem arrossegat la peça per obtenir la gràfica de temps-força en el nostre ordinador, des de la qual hem extret les dades necessàries per a fer els
càlculs.
Pràctica realitzada per Evelyn Cedeño i Núria Badenas, 1r de Batxillerat Científic/Tecnològic

Mesura de l'acceleració de caiguda lliureQuan es deixa anar un cos cap avall amb una acceleració constant.
El valor de l'acceleració no depèn de la massa ni de la forma del cos.

S'utilitza el sensor de distància, es detecta el temps del cos i permet calcular la distància entre el sensor i el cos.
En aquets experiment mesurem el valor d'aquesta acceleració, g.

Farem ús d'un detector sensor per mesurar la posició del cos.
Publicat per:

Andreina Torres i Erika Loaiza 1º de Batxillerat Tecnològic i Científic