dimecres, 30 de maig del 2007

CORBA DE VALORACIÓ D’ÀCID + BASE

CORBA DE VALORACIÓ D’ÀCID + BASE
En aquest experiment estudiarem les variacions del PH i la temperatura mentre afegim un àcid a una base utilitzant l’elèctrode del PH i del sensor de temperatura .
Durant el procés de la valoració àcid base , el PH de la dissolució resultant varia contínuament , si bé la forma concreta d’aquesta variació depèn del caràcter fort o dèbil , tant de l’àcid com de la base .
En qualsevol cas , el PH varia lentament , excepte pels voltants del punt d’equivalència , on es produeix una brusca variació del PH . Precisament aquest fet és el que permet determinar el final de la valoració .

CONCEPTE DE PH

PH = -log [ H3O+]
El producte iònic de l’aigua és [H+] . [OH-] = 10-14 . Això implica que la concentració H+ i OH- és 10-7 .
Així doncs el PH de l’aigua neutra és 7 .
Escala de PH 0 ---àcid----> 7 ---bàsic----> 14
VALORACIÓ ÀCID BASE AMB EL MULTILOG
Tenim una dissolució problema de NaOH i la posem sobre un agitador magnètic , introduïm un sensor de PH i un altre de temperatura connectat al multilog , fem el muntatge de la bureta i enrasem amb HCl de concentració coneguda .
I a continuació obrim la bureta i amb ajuda de l’ordinador es va construïm la gràfica de PH , observant un gran salt en el punt d’equivalència .

Professor : Roc Riu